ปส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ครั้งที่ 4)

  วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ครั้งที่ 4) ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยได้นมัสการ พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เพื่อแสดงปาฐกถาธรรม หัวข้อ “สุขในงาน เบิกบานในชีวิต” ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. เพื่อเรียนรู้การทำงานอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรม มีความยุติธรรม ทำให้งานที่ทำประสบผลสำเร็จลุล่วงพร้อมด้วยจิตใจที่มีความสุข

Skip to content