ปส. จัดการประชุม Preparatory meeting for the ORPAS Mission to Thailand

 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมประเมินระบบการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี (Occupation Radiation Protection Apprasical Service : ORPAS) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ตั้งแต่วันที่ 20-22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ORPAS Mission Coordinator และ Team Leader ให้ข้อมูลเบื้องต้น เช่น วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานของ ORPAS Mission และได้รับข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมินใน ORPAS Mission to Thailand

Skip to content