ปส. จัดการอบรมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการอบรมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีบุคลากร ปส. เข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 30 คนด้วยกัน

Skip to content