เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายช่องชนิดดิจิตอลแกมมาสเปคโตรมิเตอร์พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content