เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content