ปส. จัดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานรัฐด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ครั้งที่ 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานรัฐด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และทบทวนกฏระเบียบและกระบวนการกำกับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีของภาครัฐ สร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานผู้มีอำนาจ จัดทำแนวทางการปรับปรุงมาตรการของรัฐและแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 30 คน

Skip to content