ปส. ยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการ

             เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการสัมมนาเรื่องยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 80 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและรับทราบถึงประเด็นปัญหาในปัจจุบันของกระบวนการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อระดมความคิดเห็น หารือแนวทางแก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

       นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันวิเคราะห์โอกาสเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของกระบวนการกำกับดูแล อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานให้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลในภูมิภาคอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

Skip to content