ปส. ร่วมมือ ปภ. เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ปส. และ ปภ. มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์รังสี เพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายเพิ่มสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ปส. พร้อมร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยใน 4 ด้าน ได้แก่

(1) ด้านงานวิชาการในการจัดทำหลักสูตรและการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

(2) ด้านมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ในการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตามความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ และความเสี่ยงของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

(3) ด้านการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุที่มีหน้าที่ในการป้องกันและจัดการกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือ

(4) ด้านการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี มีการใช้งานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายและความเสียหายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่ดังกล่าว

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 3104 และ 3107

Skip to content