ปส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี แก่ผู้ปฏิบัติด้านนิวเคลียร์และรังสี

   ในวันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management: RSSM) ตั้งแต่วันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานในสังกัด อว. รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวนกว่า 35 คน การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีของประเทศ เสริมสร้างความเข้าใจพื้นฐานและเจตนคติเชิงบวกด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประโยชน์จากการใช้วัสดุกัมมันตรังสีด้านการแพทย์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทางผิดกฎหมาย การจำแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี ภัยคุกคามและกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย พร้อมผลักดันการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Skip to content