ปส. เสริมทัพนำแนวคิด Agile สร้างหน่วยงานอย่างมีประสิทธภาพ

   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการแบบ Agile (Agile Project Management) ตั้งแต่วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส. และโรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีบุคลากร ปส. เข้าร่วมการประชุมจำนวน 60 คน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นำแนวคิดการทำงานแบบ Agile มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำและการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความรวดเร็วในการทำงาน สร้างความแตกต่าง และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจัทัล ตอบโจทย์และสอดคล้อง ตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาการสื่อสารของบุคลากร ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content