ปส. เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี พัฒนาเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ National Train the Trainer Course on Radiological Crime Scene Management: Session 2 ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้ นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 30 คน การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 ระดับ โดย ปส. และ IAEA ได้จัดอบรมแบบออนไลน์ ระดับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี และเพื่อให้มีการประสานงานปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้มีประสิทธิภาพ

Skip to content