เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบแก้วสแตนเลส จำนวน 1,000 ใบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content