ปส.จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน ปส. ครั้งที่ 2/2566

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน ปส. ครั้งที่ 2/2566 ณ บริเวณโรงอาหาร ปส. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการ ปส. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความเสมอภาค ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ อีกทั้งยังรณรงค์ลดการใช้พลังงานของชาว ปส. รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปส. อีกด้วย

Skip to content