ปส. เตรียมความพร้อมบุคลากรป้องกันอัคคีภัยด้วยระบบ FM 200

ในวันนี้ (4 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยระบบ FM 200 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ปส. (อาคาร 60 ปี ปส.) โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบริเวณชั้นใต้ดินของบริเวณชั้นใต้ดิน อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคาร 60 ปี ปส.) เข้าร่วมกว่า 45 คน การอบรมนี้เน้นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง FM 200 การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เป็นต้น พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมการใช้งานระบบดับเพลิง FM 200 ซึ่งเป็นระบบใหม่ในบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารดังกล่าวอีกด้วย

Skip to content