ปส. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ในวันนี้ (21 สิงหาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการฝึกอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ให้แก่บุคลากร ปส. ตั้งแต่วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. เข้าร่วมกว่า 50 คน การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มิให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้อำนาจหน้าที่ ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อเสนอแนะ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

Skip to content