ปส. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KM day ครั้งที่ 4/2566

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KM day ครั้งที่ 4/2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส. เรื่อง การได้รับรังสีจากฝุ่นในอากาศที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้งของประเทศไทย โดย ดร. ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส. ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 30 คน

Skip to content