ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2566

ในวันนี้ ( 9 สิงหาคม 2566 ) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบที่สำคัญของทางด้านการเกษตรและโภชนาการ อาทิ กรอบความร่วมมือทางวิชาการ (Country Programme Framework : CPF) กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สำหรับรอบปี พ.ศ. 2566 – 2572 การจัดทำโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ (Technical Cooperation (TC) Project) ของ IAEA รอบปี พ.ศ. 2569 – 2570 รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ Regional Cooperative Agreement (RCA) ของ IAEA และรายงานแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570

 ตลอดจนร่วมกันพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการยื่นคำขอข้อเสนอโครงการด้านการเกษตรและโภชนาการ ประจำปี 2567 – 2568 โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) อีกด้วย

Skip to content