ปส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายในของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ในวันนี้ (วันที่ 10 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายในของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปส. โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน สามารถวางระบบที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และสร้างความเข้าใจร่วมกันในกระบวนการควบคุมภายในและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประมาณ 45 คน

Skip to content