ปส. เสริมความรู้ พรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ปส. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 รวมทั้งการจัดทำประกาศ คำสั่ง การตรวจสอบความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติฯ นอกจากนั้นยังส่งเสริมความรู้แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐสำหรับการขออนุญาตซึ่งมีการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Skip to content