ปส. ให้สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือก รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566

   ในวันนี้ (18 สิงหาคม 2566) เวลา 13.00 น. นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับผู้แทนสภาหอการค้าไทย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ปส.

  รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” เป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ โดยจะใช้เกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินตัดสินจากภาคธุรกิจ ซึ่งจะสะท้อนในด้านผู้ใช้บริการจนเกิดการแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งเกณฑ์ที่ได้ใช้ในการประเมิน ได้แก่

           1. ประสิทธิภาพของกระบวนงาน
           2. การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation)
           3. ผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล การอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงการให้บริการ

        โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปส. ได้ผลักดันและยกระดับการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ ปส. สู่ความเป็นดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่างรอบด้าน

Skip to content