ส. จับมือ ม.อุบลฯ วิจัยและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี

 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อุบลฯ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัยและการพัฒนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วยนางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส. และ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและการพัฒนาเชิงวิชาการ เพื่อเสริมศักยภาพการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้งในมิติด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจจับและการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุความมั่นคงปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุกัมมันตรังสี อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการสอนด้านนิวเคลียร์และรังสีและหลักสูตรเชิงประยุกต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

        นอกจากนี้ ปส. ยังได้ตรวจเยี่ยมสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ภาควิชาฟิสิกส์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ และการทดสอบเครื่องมือวัดทางรังสี พร้อมรับฟังความก้าวหน้าโครงการงานวิจัยสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสี (เครื่องมือวัดทางรังสี) และร่วมหารือความร่วมมือสนับสนุนหลักสูตรการสอนด้านนิวเคลียร์และรังสี อาทิ หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ อีกทั้งเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ อุบลราชธานี การนี้ รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และ รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับและนำชม

Skip to content