เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างพิมพ์แบบแนบท้ายกฎกระทรวง จำนวน 2 ฉบับ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content