ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2566

ในวันนี้ (24 สิงหาคม 2566) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์สมยศ ศรีสถิตย์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาคือ การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

Skip to content