ปส. ร่วมกับ อว. พร้อมเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก จัดงานภายใต้ 2023 Innovation Week ยกระดับงานวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล เพื่อความ “ถูกต้อง แม่นยำ” สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

  ปส. ร่วมกับ อว. พร้อมเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก จัดงานภายใต้ 2023 Innovation Week ยกระดับงานวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล เพื่อความ “ถูกต้อง แม่นยำ” สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

  ในวันนี้ (23 สิงหาคม 2566) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Development and Trends in Individual Radiation Monitoring Service (IMS) in the Asia-Pacific Region” ร่วมกับ อว. ภายใต้ 2023 Innovation Week ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายกว่า 50 คน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานผู้ให้บริการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลด้วยแผ่นวัดรังสีชนิด OSL (Optically Stimulated Luminescence) เครือข่ายห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันเปรียบเทียบผลการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลในขอบข่ายการวัดรังสีโฟตอนด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคและสามารถสอบย้อนกลับไปสู่หน่วยวัดสากล ซึ่งกระบวนการนี้จะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีที่ใช้เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลว่าผลมีความแม่นยำ เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยารังสีจากต่างประเทศเป็นวิทยากรในการให้ความรู้อีกด้วย

     นอกจากนี้ การสัมมนาในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดเวทีให้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ด้านการพัฒนางานวัดปริมาณรังสีของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีบุคคลในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

Skip to content