ปส. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ ASEANTOM ประจำปี 2566

การประชุมประจำปี ครั้งที่ 10 ของเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Network on Regulatory Bodies: ASEANTOM) ซึ่งจะจัดขึ้นโดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะประธานเครือข่าย ASEANTOM ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ทบทวนผลการดำเนินงานภายใต้เครือข่าย ASEANTOM ในรอบปี 2566 และเป็นเวทีระดับนโยบายในการหารือและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานคู่เจรจา ได้แก่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา

         (U.S. Department of Energy: U.S. DoE) และ RCA Regional Office (RCARO) รวมถึงการจัดกิจกรรมภายใต้ IAEA – ASEAN Practical Arrangements และการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานภายใต้กรอบอาเซียนตอม (Technical Working Group: TWG) เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมภายใต้เครือข่าย Asia Pacific Safeguards Network (APSN) ในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2567

    ASEANTOM มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมมุ่งต่อยอดขยายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน

Skip to content