เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content