เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และอะไหล่สำหรับครุภัณฑ์ระบบปั๊มน้ำทะเลและระบบควบคุมคุณภาพน้ำทะเล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content