ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566

  ในวันนี้ (25 สิงหาคม 2566) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาคือ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ (หมดวาระ)
       – คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย
       – คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์
       – คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี

Skip to content