ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566

     ในวันนี้ (25 สิงหาคม 2566) เวลา 13.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบที่สำคัญ อาทิ การสอบใบประกอบโรคศิลปะด้วยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ และตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ ตลอดจนร่วมกันพิจารณาการดำเนินการสำรวจอัตรากำลังคนด้านรังสีทางการแพทย์

Skip to content