ปส. จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สร้างนวัตกรรมและพัฒนางานวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี

       ในวันที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและการพัฒนางานวิจั ยเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี

 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ พร้อมด้วยนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินทรัพย์ นับเพชรพลอย รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันและตระหนักถึงการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนางานวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี การพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกัน เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ

          โดย ปส. พร้อมร่วมกันสร้างนวัตกรรม พัฒนางานวิจัยและศักยภาพของบุคลากรทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนางานวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี
(2) ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยส่งเสริมให้นักศึกษา ฝึกสหกิจ หรือฝึกงานกับทาง ปส.
(3) ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดถึงการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบอื่นๆ ที่หน่วยงานทั้งสองเห็นชอบร่วมกัน
(4) ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การฝึกงานแกบุคลากรทั้งสองฝ่ายโดยพิจารณาร่วมกัน
(5) ความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา การใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และพัฒนา เพื่อให้งานในโครงการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1401 – 1404

Skip to content