ปส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Expert Mission ประเมินแผนปฏิบัติการตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

  ในวันนี้ (11 กันยายน 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Expert Mission ประเมินแผนปฏิบัติการตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส. โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทหน้าที่ในแผนปฏิบัติการตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. จำนวนกว่า 30 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เป็นวิทยากรบรรยาย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เพิ่มสมรรถนะในการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ การฝึกซ้อมวางแผนตอบโต้ด้านความปลอดภัยระดับชาติ การทบทวนแผนตอบโต้ความมั่นคงในกรณีการกระทำผิดทางอาญาเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือสารกัมมันตภาพรังสีอื่นๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และความร่วมมือในด้านอื่นๆ ร่วมกันในอนาคต

Skip to content