ปส. จัดการประชุมหารือ เรื่อง การนำเข้าและส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในประเทศไทยที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมหารือ เรื่อง การนำเข้าและส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในประเทศไทยที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจในกฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2566 ตามมาตรา 18 9 และกฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2566 ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวมถึงแนวทางการดำเนินการผ่านพิธีการทางศุลกากรสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 70 คน จาก 36 หน่วยงาน

Skip to content