อาจารย์และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชม ปส.

 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) ณ อาคาร 1 ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ณ อาคาร 60 ปี ปส.

Skip to content