อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม ปส.

ในวันนี้ (20 กันยายน 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจและศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ศปร.) พร้อมรับฟังการบรรยาย โดยทีมวิทยากรจาก ศปร. ในเรื่องการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนไทยต่อไป

Skip to content