ไทยเข้าร่วมการประชุม RCA GRM สมัยที่ 5

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัยสามัญของความตกลงว่าด้วยการวิจัย พัฒนา และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Cooperative Agreement: RCA) หรือ RCA General Conference Meeting (RCA GCM) ร่วมกับประเทศสมาชิก RCA ทั้ง 22 ประเทศ

 โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลง RCA รวมทั้งผู้แทนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันร่วมกันหารือด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และการบริหารจัดการโครงการภายใต้กรอบความตกลง RCA โดยพิจารณาทบทวนการดำเนินของกิจกรรมภายใต้โครงการ RCA ในรอบปี พ.ศ. 2566 รวมถึงหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ผลักดันในขั้นตอนแรกเพื่อสนับสนุนให้ให้ข้อเสนอโครงการของไทย หัวข้อ Enhancing the Quality and Safety of Clinical Practice in Nuclear Medicine among RCA Governmental Parties through Auditing, Professional training and Strengthening Capacity and Capability for the Emerging Theranostic Radiopharmaceuticals ได้เป็น LCC ของโครงการ RCA รอบปี ค.ศ. 2026 – 2027 สาขา Human Health: Quality Management System เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการบริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในภูมิภาคนี้ ให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพที่ดี ผู้ป่วยที่มารับบริการจะได้ผลประโยชน์สูงสุด และให้ความช่วยเหลือร่วมกันด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในระดับภูมิภาค รวมถึงได้มีการรายงานผลและทบทวนผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง ของ RCA รอบปี ค.ศ. 2018-2023 โดยคณะทำงาน RCA Medium Term Strategy Coordination (RCA MTSC 2018-2023) และการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางของ RCA รอบปี ค.ศ. 2024 – 2029 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนครั้งสุดท้ายร่วมกัน และการหารืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในระหว่างการประชุม ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ RCA เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
 
Skip to content