ปส. เข้าร่วมฝึกอบรม Dual-Use Goods “Licensing and Technical Reach-Back” Workshop

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการฝึกอบรม Dual -Use Goods “Licensing and Technical Reach-Back” ผ่านโครงการความร่วมมือด้านการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางของสหภาพยุโรป (European Union Partner to Partner (EU P2P) Export Control Programme for Dual-Use Goods) ในวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการออกใบอนุญาตสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Goods) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีและการให้ความสนับสนุนทางเทคนิคในการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อประกอบการอนุญาต ให้แก่เจ้าหน้าที่ ปส. และกรมการอุตสาหกรรมทหาร จำนวน 13 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

(สินค้าที่ใช้ได้สองทางคือสินค้าที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางด้านพาณิชย์และทางทหารโดยสามารถนำไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content