ปส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network – International Atomic Energy Agency (APSN-IAEA) Safeguards Seminar & Executive Roundtable

            ในวันนี้ (31 ตุลาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์ความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APSN) และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network – International Atomic Energy Agency (APSN-IAEA) Safeguards Seminar & Executive Roundtable ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Mohammed Lamari (IAEA Director of Operation A) เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆ ระดับภูมิภาค จาก 13 ประเทศ เข้าร่วมจำนวน 45 คน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พันธกรณีที่รัฐต้องปฏิบัติ การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนปฏิบัติของแต่ละฝ่ายในการเข้าตรวจพิสูจน์ด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Safeguards Verification) รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานความร่วมมือในด้านอื่นๆ ระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content