ปส. ร่วมกับ WINS เสริมความรู้บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

              สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ World Institute for Nuclear Security (WINS) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National Nuclear Security Culture Workshop for Senior Managers ตั้งแต่วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภายใต้กรอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลิยร์ให้กับบุคลากรในระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน และเป็นเวทีร่วมสนทนาหารือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ผู้แทนระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมการประชุมฯ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content