ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกา ด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ได้สนับสนุนในการให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จากประเทศศรีลังกา จำนวน 4 นาย ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA’s Technical Cooperation programme) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบรรยายให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ของประเทศไทย ตามมาตรฐาน IAEA การฝึกการใช้เครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และการศึกษาดูงานศูนย์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ของประเทศไทย และระดับท้องถิ่น
        การสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ จะทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และทำให้ประเทศไทยโดย ปส. เป็นหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Skip to content