เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และจัดทำรายงานด้านการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content