ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้ไปจัดตั้งห้องปฏิบัติการในอนาคต

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนในการให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยารังสี จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 2 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ปส. โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบรรยายให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศไทย ตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ได้แก่ มาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิตามมาตรฐาน ISO ตลอดจนเรียนรู้กระบวนงานในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ การสอบเทียบเครื่องมือทางรังสีตามมาตรฐานการใช้งาน และการศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยการเข้าศึกษาดูงานเครื่องมือและอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชารังสีเทคนิค อาทิ เครื่องเร่งอนุภาค (LINAC), เครื่อง CT simulator, เครื่อง SPECT/CT และอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content