ปส. ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด บูรณาการเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 พ.ย. 2566 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด ในรูปแบบการฝึกแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise :TTX) ซึ่งจัดขึ้นโดย สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการจำลองเหตุการณ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อทดสอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564-2570 แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของจังหวัดปราจีนบุรี และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ในครั้งนี้ กว่า 76 หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยนายภานุพงษ์ พินกฤษ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้

นอกจากนี้ในวันที่ 29 พ.ย.2566 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี สามารถนำไปกำหนดแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และถูกตามหลักวิชาการ และสามารถแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้นในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากนิวเคลียร์และรังสีระดับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และ มูลนิธิ/อาสาสมัคร ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 76 หน่วยงาน 157 คน โดยมีวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Skip to content