ปส. จัดกิจกรรมวันดินโลก เนื่องในโอกาส “วันดินโลก” ประจำปี 2566

          (1 ธันวาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรม “วันดินโลก” ประจำปี 2566 ร่วมกันปลูก พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ และห่มดินด้วยวัสดุประเภท ฟางข้าวและกาบมะพร้าวสับ ณ บริเวณสนามหญ้า ปส. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “ดิน” ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          ทั้งนี้ “วันดินโลก (World Soil Day)” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทย และเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน

Skip to content