ปส. จัดการประชุม “The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023”

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุม “The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023” ตั้งแต่วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น ในด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี การประเมินปริมาณรังสี กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักศึกษา จาก ปส., สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) และมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง 60 คน ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และงานวิจัยด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content