ปส. ร่วมกับ IAEA ลงนามกรอบความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสี

        ในวันนี้ (19 ธันวาคม 2566) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือทางวิชาการ (Country Programme Framework: CPF) รอบปี ค.ศ. 2023 – 2029 ในฐานะรัฐบาลไทยกับ Mr. Hua Liu รองผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หัวหน้าส่วนความร่วมมือทางวิชาการ (Deputy Director General and Head of the Department of Technical Cooperation) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับ IAEA ด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีซึ่งครอบคลุมทุกสาขา อาทิ ด้านการเกษตร โภชนาการ การแพทย์ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรอบความร่วมมือ CPF เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกสาขาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือ CPF ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content