ปส. ร่วม DFATD ลงนามความเข้าใจ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสนับสนุนการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนกับ กระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปส. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปส. พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา จะสนับสนุนประเทศไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ ปส. ในการกำกับดูแลการการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ปส. ได้ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา ในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยผ่านหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management : RSSM)” ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันผลักดันให้หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 29993 โดยเป็นระบบคุณภาพสำหรับหน่วยงานให้บริการด้านการฝึกอบรมนอกเหนือจากการศึกษาปกติ เพื่อให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ฝึกอบรมฯ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นำมาซึ่งวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมเกิดความปลอดภัยสูงสุด

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content