ปส. สัมมนาเปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงร่างแผนฯ มุ่งพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย

        นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส.” ตั้งแต่วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
        เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ผู้ใช้รังสีจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับของรัฐและเอกชน ภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร การศึกษาและวิจัยในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 คน
        โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์และแผนโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจ ของ ปส. ในด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาค
         นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ของ ปส. พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการบูรณาการและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการเพิ่มผลผลิตงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพและปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content