ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566

        ในวันนี้ (22 ธันวาคม 2566) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
         ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 [ผ่านระบบออนไลน์] ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านการแพทย์ และรายงานความคืบหน้า เรื่อง Quality Management Audits in Nuclear Medicine (QUANUM) รวมทั้งร่วมพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย
             (1) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย
             (2) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์
             (3) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content