ปส. ร่วมกับ กรอ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ MOU ความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม

        ในวันนี้ (25 ธันวาคม 2566) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7-1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 60 ปี ปส. เพื่อหารือข้อราชการระหว่าง ปส. กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในการกำหนดแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้า เป้าหมายแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

  1. แผนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
  2. ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการตรวจวัดรังสีในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ….
  3. นำเสนอเนื้อหาในร่างคู่มือความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ หลังจากลงนาม MOU ในปี 2564 ปส. และ กรอ. ได้ร่วมกันส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรมของไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสี รวมถึงฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบครอง/ใช้เครื่องกำเนิดรังสี/วัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content