ปส. เสริมสมรรถนะบุคลากร เตรียมพร้อมตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสี

           ในวันนี้ (9 มกราคม 2567) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปส. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จำนวน 60 คน

โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกับบุคลากรที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ ได้เกิดการเรียนรู้และร่วมฝึกปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หลักการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีในที่เกิดเหตุ หลักการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี การสำรวจปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และหลักการชำระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสี

การฝึกอบรมในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำไปสู่การเพิ่มความเข้มแข็งในกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัย และการบริหารจัดการเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

Skip to content